Aalst

Kanunnik Colinetstraat 15/4,
9300 Aalst

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

di 9u – 12u

do 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Berlare

Gaver 70,
9290 Berlare

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dendermonde

Serbosstraat 2/16,
9200 Dendermonde

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

di 9u – 12u

woe 9u – 12u

do 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Sluitingsdagen 2024
Maandag 1 april, Woensdag 1 mei, Donderdag 9 mei, Vrijdag 10 mei, Maandag 20 mei, Donderdag 11 juli, Vrijdag 12 juli, Donderdag 15 augustus, Vrijdag 16 augustus, Vrijdag 1 november, Maandag 11 november, Woensdag 25 december, Donderdag 26 december

Ik wil huren

Kom ik in aanmerking?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Niet iedereen komt in aanmerking voor een sociale huurwoning. Wil jij je inschrijven als kandidaat? Dan is het belangrijk dat jij (als referentiehuurder) en je partner (als toekomstige medehuurder), aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Vooraleer je je kunt aanmelden op de wachtlijst, is het belangrijk dat je nagaat of zowel jij als je medehuurder(s) voldoen aan de voorwaarden voor sociaal wonen. We sommen ze even voor je op.

1. Je bent 18 jaar of ouder

Om je te kunnen aanmelden als kandidaat voor een huurwoning, moet je ouder zijn dan 18 jaar en wettelijk als meerderjarig beschouwd worden. Dat betekent dat een rechter je minderjarigheid niet verlengd heeft.

Enkele uitzonderingen

Ben je jonger dan 18 jaar, maar woon je al begeleid zelfstandig? Dan geldt er een uitzondering en kun ook jij je kandidaat stellen voor een huurwoning mits je een bewijs hebt dat een erkende dienst of OCMW jou begeleidt.

Ook wanneer je ontvoogd bent of geen wettelijke familieleden meer hebt die voor jou kunnen zorgen, kun je je aanmelden op de wachtlijst.

2. Je hebt een laag inkomen

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, mag je inkomen niet te hoog zijn. We kijken daarvoor naar het inkomen van het meest recente jaar. Daarvoor vragen wij je meest recente aanslagbiljet op dat maximaal drie jaar oud mag zijn. We kijken voor deze voorwaarde naar zowel jouw inkomen als dat van je partner (in het geval dat jullie samen bij stek92 willen huren).

Als het totale inkomen van het meest recente jaar de inkomensgrens overschrijdt, of als er geen inkomsten werden vastgesteld, kijken we naar je huidige inkomen. Je bezorgt ons daarvoor een bewijs van inkomsten van de afgelopen drie maanden. Op basis daarvan bekijken we of je alsnog in aanmerking komt.

Als je in collectieve schuldenregeling, schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer zit, kijken we naar je huidig besteedbaar inkomen. Was je inkomen in het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder, dan bezorg je ons daarvan een attest. In dat geval kijken we niet naar je inkomen van het meest recente jaar, maar naar je inkomen van minstens drie van de laatste zes maanden.

Wat bedoelen we met ‘inkomen’?

Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een beperking, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen waarvoor je je kunt inschrijven in 2024:

Je gezinstypeGeïndexeerde inkomensgrens 2024
Alleenstaande29.515 EUR
Alleenstaande met handicap31.987 EUR
Gehuwden/ samenwonenden/ anderen44.270 EUR
Verhoging per persoon ten laste*2.475 EUR

* Een persoon ten laste kan een minderjarig kind zijn dat op jouw adres is ingeschreven of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald, evenals jouw minderjarige kind dat regelmatig bij jou verblijft. Ook iemand die erkend is als ernstig gehandicapt kan als persoon ten laste worden beschouwd.

We geven een voorbeeld

Johan en Laura zijn een gehuwd koppel met een gecombineerd inkomen van 45.000 euro per jaar. Dit ligt boven de inkomensgrens van 42.156 euro voor gehuwden en samenwonenden. Daardoor komen ze niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Stel dat Johan en Laura echter één of meerdere personen ten laste hebben, dan wordt hun inkomensgrens verhoogd. Mochten ze bijvoorbeeld twee kinderen hebben, dan wordt hun inkomensgrens verhoogd naar 46.490 euro (42.156 euro + 2 x 2.167 euro). Omdat hun gecombineerde inkomen in dat geval onder de inkomensgrens ligt, kunnen ze alsnog een sociale huurwoning aanvragen.

3. Je hebt nog geen eigendommen

Om je kandidaat te stellen voor een huurwoning, mogen zowel jij als de persoon waarmee je gehuwd bent, samenwoont of feitelijk samenleeft, niet (volledig of gedeeltelijk) in het bezit zijn van een eigen woning of bouwgrond, in binnen- of buitenland. Daarnaast mag er ook niemand beschikken over volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal van een woning en mag je dit ook nooit hebben geschonken aan iemand.

Ook wanneer je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap hebt gebracht, mag je je niet inschrijven.

Enkele uitzonderingen

Indien een van onderstaande uitzonderingen voor jou van toepassing is, kun je je toch kandidaat stellen voor een huurwoning. De voorwaarde is wel dat je jouw eigendom laat vervreemden of verkopen, binnen het jaar nadat je een huurwoning van stek92 kreeg toegewezen.

  • Je woning werd maximaal 2 maanden voor je inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard.
  • Je woning is onaangepast aan je fysieke beperking en je bent in het bezit van een attest invaliditeit van minstens 66 %. Dat samen met een attest van je huisarts die verklaart dat je woning onaangepast is.
  • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
  • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
  • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
  • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
  • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

4. Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Om je kandidaat te stellen voor een huurwoning, moet je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Als je enkel ingeschreven bent in het wachtregister, kun je je niet inschrijven.

5. Je spreekt Nederlands of je wil het leren

Voldoende kennis van het Nederlands is een huurdersverplichting. Dat betekent dat je voldoende Nederlands moet begrijpen en kunnen spreken als je in een sociale huurwoning gaat wonen. Je krijgt 2 jaar de tijd om je taalvaardigheid te bewijzen vanaf het moment dat je huurder geworden bent (dus 2 jaar na aanvang van de huurovereenkomst), tenzij je vrijgesteld bent of uitstel gekregen hebt. Met basistaalvaardigheid Nederlands bedoelen we het niveau van Nederlands dat overeenstemt met niveau A2 van het ‘Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen’.  

Voldoe je nog niet, dan kun je contact opnemen met het Agentschap Integratie en Inburgering’  contactpunt Dendermonde – Dendermondse Steenweg 16, 9300 Aalst.