Aalst

Kanunnik Colinetstraat 15/4,
9300 Aalst

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

di 9u – 12u

do 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Berlare

Gaver 70,
9290 Berlare

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dendermonde

Serbosstraat 2/16,
9200 Dendermonde

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

di 9u – 12u

woe 9u – 12u

do 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Sluitingsdagen 2024
Maandag 1 april, Woensdag 1 mei, Donderdag 9 mei, Vrijdag 10 mei, Maandag 20 mei, Donderdag 11 juli, Vrijdag 12 juli, Donderdag 15 augustus, Vrijdag 16 augustus, Vrijdag 1 november, Maandag 11 november, Woensdag 25 december, Donderdag 26 december

Ik wil kopen

Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen kan zomaar een sociale woning of bouwgrond kopen. Er zijn een paar belangrijke dingen waaraan je moet voldoen.

1. Je bent 18 jaar of ouder

Je moet ouder zijn dan 18 jaar en wettelijk als meerderjarig beschouwd worden. Dat betekent dat een rechter je minderjarigheid niet verlengd heeft.

2. Je inkomen is niet te hoog en niet te laag

Om in aanmerking te komen, mag je inkomen niet te hoog maar ook niet te laag zijn. We kijken daarvoor naar je laatste ontvangen aanslagbiljet. Daarvoor moet je ons een aanslagbiljet bezorgen dat maximaal drie jaar oud is. We kijken voor deze voorwaarde naar zowel jouw inkomen als dat van je partner (in het geval dat jullie samen bij stek92 willen kopen).

Als het totale inkomen van het meest recente jaar de inkomensgrens overschrijdt, of als er geen inkomsten werden vastgesteld, kijken we naar je huidige inkomen. Je bezorgt ons daarvoor een bewijs van inkomsten van de afgelopen drie maanden. Op basis daarvan bekijken we of je alsnog in aanmerking komt.

Wat telt als ‘inkomen’?

Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en de ‘afzonderlijk belastbare inkomsten’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.
Dat is ook:

  • het leefloon
  • de tegemoetkoming voor personen met een beperking, als vervanging van het inkomen
  • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Ook het inkomen van personen die mee verhuizen, telt mee.

Hoeveel mag je inkomen bedragen?

Vooraleer we je inkomen aan de voorwaarden kunnen aftoetsen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondheidsindex. Je inkomen mag in 2024 niet lager zijn dan 11.337 euro, en mag niet hoger zijn dan:

Je gezinstypeGeïndexeerde inkomensgrens 2024
Alleenstaande47.460 EUR
Alleenstaande met handicap52.199 EUR
Alle andere situaties71.182 EUR
Verhoging per persoon ten laste*4.739 EUR

* Een persoon ten laste kan een minderjarig kind zijn dat op je adres is ingeschreven of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald, evenals je minderjarige kind dat regelmatig bij jou verblijft. Ook iemand die erkend is als ernstig gehandicapt kan als persoon ten laste worden beschouwd.

3. Je hebt geen eigendom

Om je kandidaat te stellen voor een koopwoning of bouwgrond mogen noch jij, noch de persoon waarmee je gehuwd bent, samenwoont of feitelijk samenleeft:

  • een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk bezitten. Ook niet in het buitenland.
  • het vruchtgebruik, de erfpacht of opstal van een woning of bouwgrond bezitten. Je mag dit ook nooit hebben geschonken aan iemand.
  • als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap hebben ingebracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor je gezinsleden die mee verhuizen én voor woningen of bouwgronden in het buitenland. De details van elke voorwaarde lees je op de website van de Vlaamse overheid.

5 uitzonderingen

Situatie 1: Relatiebreuk

Als jij en je voormalige partner samen een woning of bouwgrond bezaten, of als een van jullie de eigendom had gegeven aan de ander voor gebruik (bijvoorbeeld vruchtgebruik, erfpacht of opstal), kun je nog steeds in aanmerking komen. Let op dat je ex-partner in dit geval de sociale koopwoning of bouwgrond niet kan kopen en de nieuw te bouwen woning niet mag bewonen.

Situatie 2: Kosteloze verkrijging

Deze uitzondering geldt als jij of een lid van je gezin een woning of bouwgrond heeft verkregen via schenking of erfenis. Dit geldt zowel voor eigendom in volle eigendom als voor beperkte rechten zoals vruchtgebruik, erfpacht of opstal. Als je een aandeel hebt gekregen in een woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht of opstal rust, geldt deze regel ook.

Situatie 3: Overbewoonde woning

Een uitzondering kan van toepassing zijn als jij of een lid van je gezin een woning bezit die officieel als “overbewoond” is verklaard of waarvoor een “overbewoond advies” is gegeven. Hierbij wordt gekeken naar het geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning, dat lager moet zijn dan € 2.000.

Situatie 4: Onbewoonbare woning

Deze uitzondering geldt als jij of een gezinslid een woning bezit die officieel als “onbewoonbaar” is verklaard of onbewoonbaar is geadviseerd. Ook hier wordt gekeken naar het geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning, dat lager moet zijn dan € 2.000.

Situatie 5: Woning in een niet-toegestane zone

Deze uitzondering is van toepassing als jij of een gezinslid een woning bezit die gelegen is in een gebied waar wonen eigenlijk niet is toegestaan volgens het bestemmingsplan. Ook hier wordt gekeken naar het geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning, dat lager moet zijn dan € 2.000.

Wil je meer informatie over deze uitzonderingen? Je kunt contact opnemen met ons kantoor of de gedetailleerde informatie vinden op de website van Vlaanderen.